Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ασφ/νων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝA 21/11/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΙΠΑΣΘ/Φ 73/33/90331
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 66
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡ. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ασφ/νων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι.

 

ΣΧΕΤ: 1) Η παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/τεύχ.Α΄/6-5-2010), 2) Η αρ. Φ.40035/οικ.5136/413/2011 Υ.Α (ΦΕΚ 1423/τεύχ.Β΄/16-6-2011)

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/τευχ.Α΄/6-5-2010) ορίζεται ότι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφ/σης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α) Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφ/ση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας ή δύο (2) χρόνια .

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600)ημερών εργασίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15)ετών ασφάλισης.

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει η προαναφερόμενη αντιστοιχία ηλικίας του ανέργου και απαιτούμενου αριθμού ημερών εργασίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μετά τη συμπλήρωση του

30ου

έτους

Απαιτούνται

600

ημέρες

«

31ου

«

«

720

«

«

32ου

«

«

840

«

«

33ου

«

«

960

«

«

34ου

«

«

1080

«

«

35ου

«

«

1200

«

«

36ου

«

«

1320

«

«

37ου

«

«

1440

«

«

38ου

«

«

1560

«

«

39ου

«

«

1680

«

«

40ου

«

«

1800

«

«

41ου

«

«

1920

«

«

42ου

«

«

2040

«

«

43ου

«

«

2160

«

«

44ου

«

«

2280

«

«

45ου

«

«

2400

«

«

46ου

«

«

2520

«

«

47ου

«

«

2640

«

«

48ου

«

«

2760

«

«

49ου

«

«

2880

«

«

50ου

«

«

3000

«

«

51ου

«

«

3120

«

«

52ου

«

«

3240

«

«

53ου

«

«

3360

«

«

54ου

«

«

3480

«

«

55ου

«

«

3600

«

«

56ου

«

«

3720

«

«

57ου

«

«

3840

«

«

58ου

«

«

3960

«

«

59ου

«

«

4080

«

«

60ου

«

«

4200

«

«

61ου

«

«

4320

«

«

62ου

«

«

4440

«

«

63ου

«

«

4500

«

«

64ου

«

«

«

«

«

65ου

«

«

«

«

 

Β) Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό (ακόμη και ως έμμεσα μέλη)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την ως άνω σχετική (2) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των σχετικών (1) διατάξεων καθορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή περίθαλψης στους ανέργους ελεύθερους επαγγελματίες. Ως εκ τούτου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφ/ση του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ για παροχές ασθένειας σε είδος, η οποία υποβάλλεται στο Περ/κό Τμήμα ΟΑΕΕ στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για οποιονδήποτε λόγο ,θα το δηλώσει στον Οργανισμό

Γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

 

ΚΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Το δικαίωμα για παροχές ασθενείας ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφόσον η οφειλή έχει ρυθμιστεί σε δόσεις οι οποίες καταβάλλονται κανονικά.

Αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφ/σης και λήγει με τη συμπλήρωση της διετίας.

Διευκρινίζεται ότι οι άνεργοι το πρώτο έτος μετά τη διακοπή της ασφ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 35/1385/99 (ΦΕΚ 1814/1999/τ.Β΄) «Κανονισμός του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ» θα δικαιούνται όλες τις παροχές (σε είδος και χρήμα) και το δεύτερο έτος σύμφωνα με τις σχετικές ως άνω διατάξεις (1,2) μόνο παροχές σε είδος.

Ως παροχές σε είδος νοούνται με βάση τις ανωτέρω σχετικές (1,2) διατάξεις μόνο η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτονται τόσο οι άμεσα ασφ/νοι όσο και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα εξάμηνο και αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφ/σης και ανανεώνεται ανά εξάμηνο, σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής του ανέργου. Ως εκ τούτου το βιβλιάριο ασθενείας του θεωρείται για ένα εξάμηνο.

Σε περίπτωση όμως που ο άνεργος έχει ρυθμίσει την οφειλή του τότε η ασφ/κή ικανότητα χορηγείται για ένα τρίμηνο και ως εκ τούτου η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας γίνεται για ένα τρίμηνο, σύμφωνα με την ΑΔΣ 412/168/11-04-2011 του Οργανισμού.

Σε περίπτωση που ο άνεργος αναλάβει εργασία πριν από τη λήξη της διετίας το δικαίωμα για παροχές όπως προαναφέρθηκε διατηρείται μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος παροχών από το νέο φορέα.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2768/99 παραμένουν σε ισχύ (εγκ.10/2000) και μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές και οι άνεργοι που υπάγονται στις παρούσες διατάξεις (Ν.3845/2010) για το 3ο έτος, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις .

 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Στην εξωτερική σελίδα και στο εσώφυλλο του βιβλιαρίου ασθενείας τίθεται σφραγίδα με την ένδειξη «ΑΝΕΡΓΟΣ – Ν.3845/2010 – ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ» και ισχύει ο αριθμός Μητρώου και ΑΜΚΑ που δόθηκε κατά την εγγραφή του στα Μητρώα ασφ/νων του ΟΑΕΕ.

Για κάθε δικαιούχο σχηματίζεται ατομικός φάκελος στον οποίο θα τοποθετούνται η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι θα υπαχθούν στον ανωτέρω Νόμο θα πρέπει να τηρείται Αλφαβητικό Αρχείο με το όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – ΕΑΜ – και αριθμό προστατευομένων μελών.

Με νεότερο έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για την τήρηση του αρχείου αυτού ηλεκτρονικά κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Πληροφορικής του Οργανισμού.

Της παρούσης εγκυκλίου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι της μονάδας σας.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ

Advertisements