Και ηλεκτρονικά η παραλαβή των ειδοποιητηρίων για τα τέλη κυκλοφορίας.

 

 

 

 

 

   Όσοι δεν παρέλαβαν ταχυδρομικά τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας   μπορούν να  επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και να τα αναζητήσουν στην επιλογή  «Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου».

      Τα ειδοποιητήρια αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ έχουν τη δυνατότητα να  εκτυπώσουν τις συγκεκριμένες ειδοποιήσεις που τους αφορούν.

Advertisements

Ευχές

Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα

και ευτυχισμένο το νέο έτος

Α.Υ.Ο. Πολ. 1249/16.12.2011 – Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Α.Υ.Ο. Πολ. 1249/16.12.2011

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α’)περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’) σύμφωνα με τις οποίες,….«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

4. Την Α.Υ.Ο. 102324/02.03.2001/Πολ.1055 (ΦΕΚ 215 Β’) «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα»

5. Την Α.Υ.Ο Πολ.1178/07.12.2010 «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet».

6. Την με αριθμό 1011563/05.02.2003 διαταγή μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.

7. Τα πολλά αιτήματα περί παράτασης του χρόνου εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και του φόρτου εργασιών στις Δ.Ο.Υ.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε την ισχύ των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2012.

Συνεπώς, οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ και θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2639
9 Νοεμβρίου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δή− μων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών………………………………………… 1
Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
του έργου των επισκοπήσεων για την αναγνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώνης κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου
2011 έως 9 Δεκεμβρίου 2012 …………………………………………. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4589/182 (1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων
και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέρ−
γων ηλικίας 55−64 ετών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005 (98 Α).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (258 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις (115 Α), όπως έχει τροποποιη− θεί με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (70 Α)
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροπο− ποίησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α) και το άρθρο 6 του Ν. 2434/1996 (188 Α).
7. Τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν.3812/2009 «Αναμόρ− φωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (234 Α).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2010
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (194 Α).
10. Το άρθρο 4 παρ. 1 και τα άρθρα 17 και 21 παρ.10 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013» (267 Α).
11. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμά− των.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο− νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια− κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο− θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματέων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α 147).
14. Την αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (2234 Β).
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντι− προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (145 Α).
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (148 Α).
17. Την αριθμ. 2667/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανα−
σίου Μωραΐτη» (1603 Β).
18. Την αριθμ. Υ350/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ− γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο− νόμου» (1603 Β).
19. Την αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Την αριθμ. 53672/4775/17.7.2008 Υ.Α. του Υπουργεί−
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙ− ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 9.12276/οικ.6.1615/15−07−2009 και τη με αριθμό
0.6403/οικ. 6.733/30−3−2010 ΥΑ.
21. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυ− ξη ανθρώπινου Δυναμικού» με αριθμό C/2007/5534/
12−11−2007
22. Την αριθμ. 270/25−01−2011 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το αριθμ. Β108473/04−03−2011 έγγραφό του.
23. Την αριθμ. Β120896/26−05−2011 βεβαίωση της Δι− εύθυνσης Οικονομικού του ΟΑΕΔ, για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοι− νής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (75.000.000 €) που θα καλυφθεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ευ− ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και επιχορήγηση του Προ− γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1,3.2,3.3
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. Στον προϋπολογισμό έτους
2011, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις, ύψους δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (18.750.000,00 €) και έγινε από την Διεύθυνση Οικονο− μικού του ΟΑΕΔ η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
Σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, προκαλεί− ται δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων της υλοποίησης του προγράμματος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων, αριθμός ελεγκτών κλπ), η οποία δεν είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμά μας. Για την προκαλού− μενη αυτή δαπάνη έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ τρέχοντος έτους (ΚΑΕ 4419), ενώ σχετική μέριμνα θα ληφθεί για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στον προ− ϋπολογισμό του ΟΑΕΔ για τα επόμενα έτη εκτέλεση του προγράμματος, αποφασίζουμε:
Την κατάρτιση προγράμματος με το διακριτικό τίτλο
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55−64 ετών», το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπι− κής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄170), και του Ν.
3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55−64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας
55−64 ετών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, κατά παρέκκλιση του άρθρου
1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α).
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση −
επιλέξιμες περιοχές
1. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευ− ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1,3.2,3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007 – 2013.
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί− στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκτα− μιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε πε− ριφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
− Άξονας Προτεραιότητας 3.1 στις οκτώ (8) Περιφέ− ρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
− Άξονας Προτεραιότητας 3.2 στις τρεις (3) Περιφέ− ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
− Άξονας Προτεραιότητας 3.3 στις δύο (2) Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
75.000.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493).
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμ− ματος εξειδικεύονται ως εξής:
• Άξονας Προτεραιότητας 3.1 για τις οκτώ ως άνω Πε−
ριφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 41.250.000,00
€ και 2.750 θέσεις
• Άξονας Προτεραιότητας 3.2 για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 30.750.000,00 € και 2.050 θέσεις.
• Άξονας Προτεραιότητας 3.3 στις δύο ως άνω Πε−
ριφέρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 3.000.000,00 € και
200 θέσεις
Η μέγιστη δαπάνη ποσό των 75.000.000,00 ευρώ κα−
τανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: Για το έτος 2011: 18.750.000,00 ευρώ Για το έτος 2012: 37.500.000,00 ευρώ Για το έτος 2013: 18.750.000,00 ευρώ
Στον προϋπολογισμό έτους 2011, έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις.
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινή υπουργική απόφαση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχει− ρήσεις.
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις παρακάτω σχέ− σεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι− καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι− αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρ− χική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα− τικού της αυτής της τελευταίας
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχεί− ρησης.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσι− κών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επι− τροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 5β του ν. 3863/2010 (115 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 3996/2011 (Α΄170): «Είναι δυνατή η ένταξη των απολυομένων… σε πρόγραμμα εργασίας των μακρο− χρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο
51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) στους Οργανισμούς Το− πικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισμός Απασχόλη− σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του προ− γράμματος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχεί− ρισης (ΕΦΔ).
Με τη με αριθμό 53672/4775/17−07−2008 υπουργι−
κή απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό
9.12276/οικ.6.1615/15−07−2009 και τη με αριθμό 0.6403/οικ.
6.733/30−3−2010 υπουργική απόφαση εκχωρήθηκαν αρ− μοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. Για την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ως άνω πρόγραμμα.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι
και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκη− σης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφε− ρειών).
Δεν υπάγονται:
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέργους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας.
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
2. Άνεργοι
Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν από τις δικαι− ούχους επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:
− Πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55−64 ετών, της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) (να έχουν συμπλη− ρώσει δηλαδή το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα κατά την υπόδειξη τους από την Υπη− ρεσία) που έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από την
15η Ιουλίου 2010 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»).
− Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55−64 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα).
Επιπλέον απαιτείται:
− Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
− Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
− Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
− Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.
Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
1. Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), που επιθυ− μούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγω−
γής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ορ− γανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγε− ται η επιχείρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον, οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως
άνω ιστοσελίδα:
− σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμφωνα με το πρότυπο, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,
− ότι δεν είναι προβληματική
− ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
− ότι λειτουργεί
− ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα
− στην ίδια δήλωση θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται και πληροί.
2. Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά η δικαιούχος επιχείρηση, ο νόμιμος εκπρόσωπος της δικαιούχου επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνη δήλωση στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκ− πρόσωπου και η σφραγίδα της δικαιούχου επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
Η εγκριτική απόφαση, στην οποία θα αναφέρεται και ο ΑΦΜ της επιχείρησης θα κοινοποιείται άμεσα στον δικαιούχο.
3. Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχε− ται άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.
4. Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστε− ρα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται μετά την κατάθεση εντολής κενής θέσης, η παραπομπή τους στις δικαιού− χους επιχειρήσεις, από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.
5. Μετά την εγκριτική απόφαση, η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην ένταξη των ανέργων στο Πρόγραμ− μα, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργα− τικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά (7) ημερών, μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από την εγκριτική απόφαση. Η ένταξη καταχω− ρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.
6. Μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων,

την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολο− κληρώνει την έγκριση στο σύστημα για όσες εντάξεις έχουν γίνει εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Άρθρο 6
Ποσό, πόροι και συνολική διάρκεια του προγράμματος
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 €.
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορη−
γείται από την ημερομηνία ένταξής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα πλή− ρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος μισθωτός να ασφαλιστεί μόνο για τρεις (3) μήνες κατ΄ έτος, κάτω των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι επτά (27) μήνες (είκοσι τέσσερις (24) μήνες επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες δέσμευση).
Σε κάθε περίπτωση το ποσό επιχορήγησης που λαμ− βάνει συνολικά η επιχείρηση υπόκειται στον περιορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 3 της παρούσας.
Άρθρο 7
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
1. Υποβολή αίτησης
Αξιώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης. Ειδικά για την πρώτη επι− χορήγηση ως μήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο μήνας ένταξης των ανέργων, ανεξάρτητα από τον αριθ− μό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν.
Για τη λήψη της επιχορήγησης, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια.
2. Δικαιολογητικά
Η επιχείρηση, μαζί με την αίτηση της παρ.1 του παρό−
ντος άρθρου, θα υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Έντυπη Κατάσταση που θα περιλαμβάνει :
• το ονοματεπώνυμο των ενταχθέντων, βάσει του προγράμματος,
• τον Α.Μ.ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
• την ειδικότητα,
• τη χρονολογία πρόσληψης,
• την ημερομηνία γέννησης,
• τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
• το ποσό της ημερησίας επιχορήγησης,
• το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα,
• το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος ,το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις,
• στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των ενταχθέντων μισθωτών ότι απασχολήθηκαν και
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
Σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζομένων στο υπόδειγμα Β, είναι δυνατή η καταβο− λή της επιχορήγησης αρκεί να συνυποβληθούν παρα− στατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών μισθοδοσίας κλπ.)
β) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), η οποία μπο− ρεί να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευ− όμενη με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
γ) Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφα−
λιστικών εισφορών
− Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η κα− ταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμμα− τίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του ΙΚ− ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να κατα− βάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην τρέχουσα τριμηνιαία χρονική περίοδο.)
− Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντί− γραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ− ΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή.
Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρή− ζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώ− σει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε− ρότητας ή βεβαίωση οφειλής όπου απαιτείται. Σύμ− φωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.1.1/2407/26/01/2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογη− τικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.
ε) Αντίγραφο κατάστασης του προσωπικού και προ− γραμμάτων ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.ΕΠ.Ε. στην οποία να φαίνονται οι ώρες απασχόλησης του μισθωτού ημερησίως.
ζ) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης.
Τα δελτία ανεργίας, καθώς και οι αναγγελίες ένταξης των εργαζομένων θα αναζητούνται από τα αρχεία της οικείας Υπηρεσίας.
4. Διενέργεια ελέγχων / Υποχρεώσεις τήρησης αρ−
χείων
Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγ− χος, μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να ελεγχθεί αν η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απα− σχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού, κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού κλπ).
Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την κα− ταβολή της επιχορήγησης, θα ελέγχονται και τα ανα− φερόμενα, τόσο στην ηλεκτρονική αίτηση, όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 5. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος η Υπηρεσία (ΚΠΑ, ΚΠΑ 2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής από−

φασης. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η δικαιούχος επιχείρηση δικαιούται ενίσχυση για λιγότερες θέσεις από αυτές που έχει υπαχθεί, η Υπηρεσία θα προβεί σε μερική ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.
Τα παραστατικά υπαγωγής ελέγχονται στην δικαιούχο επιχείρηση.
Οι ελεγκτές κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων των ενταγμένων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, θα ελέγ− χουν εάν έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί και θα διατυπώνεται στην έκθεση ελέγχου στο πεδίο «παρατηρήσεις».
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμ− ματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προ− γράμματος.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιού− νται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προ− γράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης και στις οποίες καταγράφονται με λεπτο− μέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμ− μα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού, όπως παραστα− τικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκ− θέσεις ελέγχων κ.λ.π..
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.
• Να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγ− χους και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ− γανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται.
• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από το κλείσιμο ή μερικό κλείσιμο του Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 90 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και στο άρθρο 21 παρ. 10 του ν. 3614/2007.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν− θρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγμα− τοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετι− κούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), κα− θώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι έλεγχοι του προγράμματος, αρμοδιότητος του ΟΑΕΔ θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα α) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6−6−2001, όπως τρο− ποποιήθηκε και ισχύει, β) της με αριθμ. 2854/1−7−2008
Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και γ) τις διατάξεις της
ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί− στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη− ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ.
14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ540/Β), όπως ισχύει.
5. Καταβολή της επιχορήγησης.
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2), ύστερα από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διαπι− στώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκρι− τικής απόφασης.
Ύστερα από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ακολουθεί η ενταλματοποίηση της δαπάνης και η κα− ταβολή της ενίσχυσης.
Άρθρο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρή− σουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (χρόνος επιχορή− γησης και δέσμευσης είκοσι επτά (27) μήνες).
Σε περίπτωση, που η δικαιούχος επιχείρηση, μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρό− γραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει− δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμ−
βασης εργασίας.

Άρθρο 9
Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευ− ση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε πε− ρίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Άρθρο 10
Διακοπή επιχορήγησης
Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα− ταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 11
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιο− λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγρά− φεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλη− σης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ− σεις του Προγράμματος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Άρθρο 12
Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραμμα
Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας των σαράντα δυο (42) ημερών της παρ.5 του άρθρου 5 για την ένταξη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην ολική ανάκληση της εγκριτικής απόφα− σης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή σε μερική ανάκληση στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Άρθρο 13
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιού− χων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρε− σία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.
Άρθρο 14
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλο− γος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος (με αναφορά στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα http://www.espa.gr.
2. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα− μείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013.
3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντι− κειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της
Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις
1. Με δημόσια πρόσκληση, η οποία εκδίδεται με από− φαση του Διοικητή του Οργανισμού, προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 10% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περί− πτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφασή του: α) να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και β) να αναστεί− λει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμμα− τος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 102393 (2) Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο του έργου των επισκοπήσεων για την αναγνώριση
και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώ− νης κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καρα− ντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2011 έως
9 Δεκεμβρίου 2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45 του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προ−
λήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των

φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπη−
ρεσίας», όπως ισχύει.
β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (Α΄
135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγρα− φο 19 του άρθρου 19 του Ν. 3208/2003 (Α΄ 303) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασι− κών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
γ) Των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος
1 περιπτώσεις ζ) και η) του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέ− τρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλω− σης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών
92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ,
2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει.
δ) Του Π.Δ. 27/2009 (Α΄ 46) «Καθορισμός κανόνων δι− ενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστα− τευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής».
ε) Του άρθρου 11 του Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι− ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ζ) Του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
2) Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ350/8−7−2011 (ΒΊ603/11−7−2011) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των ανα− πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
3) Την υπ’ αριθμ. 155540/2011 (Β’ 1588) κοινή απόφα− ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα».
4) Την υπ’ αριθμ. 263545/2008 (Β’ 47) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα− βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι− εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού»» που αφορά αρμοδι− ότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήρι− ξης και Επιθεώρησης, Διεύθυνση Οικονομική, σημείο 50
«Κατάρτιση, υπογραφή και τροποποίηση συμβάσεων».
5) Το υπ’ αριθμ. 61106/16−12−2010 έγγραφο της Διεύθυν− σης Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χα− ρακτήρα».
6) Το υπ’ αριθμ. 2306/24−5−2011 έγγραφο του Μπε− νακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου «Υποβολή προ− γράμματος δειγματοληψίας και ανάλυσης κόστους κατά
επιβλαβή οργανισμό καραντίνας για το πρόγραμμα επι−
σκοπήσεων έτους 2012».
7) Την υπ’ αριθμ. 35076/15−7−2011 απόφαση έγκρισης για τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 365.000,00) της Διεύθυνσης Οικονομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδικός Φορέας 29−110, Κ.Α.Ε. 0873 οικονομικού έτους 2011, για την ανάθεση του έργου των επισκοπήσεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευομένων ζωνών στη χώρα από ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.)», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτού− το (ΜΦΙ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) το έργο των επισκο− πήσεων (Surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση της Χώρας ως Προστατευόμενης Ζώνης (ΠΖ) κατά ορισμέ− νων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2011 έως 9 Δεκεμβρίου 2012, έναντι αποζημίωσης.
Άρθρο 2
Σύναψη σύμβασης
Για την ανάθεση του έργου στο ΜΦΙ συνάπτεται σύμβαση, μεταξύ του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΜΦΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και απο− καθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 19 του Ν. 3208/2003 (Α΄ 303) «Προστασία των δασικών οικο− συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγ− μάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3
Δαπάνες

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί− ται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (365.000,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ.29/110, ΚΑΕ 2111 με ισόποση μεταφορά στον ΚΑΕ 0873 του ίδιου φορέα και έχει εγκριθεί η δέσμευση αντίστοιχης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ασφ/νων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝA 21/11/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΙΠΑΣΘ/Φ 73/33/90331
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 66
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡ. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ασφ/νων του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι.

 

ΣΧΕΤ: 1) Η παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/τεύχ.Α΄/6-5-2010), 2) Η αρ. Φ.40035/οικ.5136/413/2011 Υ.Α (ΦΕΚ 1423/τεύχ.Β΄/16-6-2011)

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/τευχ.Α΄/6-5-2010) ορίζεται ότι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφ/σης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α) Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφ/ση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας ή δύο (2) χρόνια .

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600)ημερών εργασίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15)ετών ασφάλισης.

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει η προαναφερόμενη αντιστοιχία ηλικίας του ανέργου και απαιτούμενου αριθμού ημερών εργασίας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μετά τη συμπλήρωση του

30ου

έτους

Απαιτούνται

600

ημέρες

«

31ου

«

«

720

«

«

32ου

«

«

840

«

«

33ου

«

«

960

«

«

34ου

«

«

1080

«

«

35ου

«

«

1200

«

«

36ου

«

«

1320

«

«

37ου

«

«

1440

«

«

38ου

«

«

1560

«

«

39ου

«

«

1680

«

«

40ου

«

«

1800

«

«

41ου

«

«

1920

«

«

42ου

«

«

2040

«

«

43ου

«

«

2160

«

«

44ου

«

«

2280

«

«

45ου

«

«

2400

«

«

46ου

«

«

2520

«

«

47ου

«

«

2640

«

«

48ου

«

«

2760

«

«

49ου

«

«

2880

«

«

50ου

«

«

3000

«

«

51ου

«

«

3120

«

«

52ου

«

«

3240

«

«

53ου

«

«

3360

«

«

54ου

«

«

3480

«

«

55ου

«

«

3600

«

«

56ου

«

«

3720

«

«

57ου

«

«

3840

«

«

58ου

«

«

3960

«

«

59ου

«

«

4080

«

«

60ου

«

«

4200

«

«

61ου

«

«

4320

«

«

62ου

«

«

4440

«

«

63ου

«

«

4500

«

«

64ου

«

«

«

«

«

65ου

«

«

«

«

 

Β) Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό (ακόμη και ως έμμεσα μέλη)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την ως άνω σχετική (2) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των σχετικών (1) διατάξεων καθορίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή περίθαλψης στους ανέργους ελεύθερους επαγγελματίες. Ως εκ τούτου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Α) Αίτηση για υπαγωγή στην ασφ/ση του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ για παροχές ασθένειας σε είδος, η οποία υποβάλλεται στο Περ/κό Τμήμα ΟΑΕΕ στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος και ότι μόλις αναλάβει εργασία (μισθωτή ή ελεύθερο επάγγελμα) ή ασφαλισθεί σε άλλο φορέα για οποιονδήποτε λόγο ,θα το δηλώσει στον Οργανισμό

Γ) Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από έναν οργανισμούς, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

 

ΚΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Το δικαίωμα για παροχές ασθενείας ισχύει για δύο (2) έτη από την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε οφειλή στον ΟΑΕΕ ή εφόσον η οφειλή έχει ρυθμιστεί σε δόσεις οι οποίες καταβάλλονται κανονικά.

Αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφ/σης και λήγει με τη συμπλήρωση της διετίας.

Διευκρινίζεται ότι οι άνεργοι το πρώτο έτος μετά τη διακοπή της ασφ/σης σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 35/1385/99 (ΦΕΚ 1814/1999/τ.Β΄) «Κανονισμός του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ» θα δικαιούνται όλες τις παροχές (σε είδος και χρήμα) και το δεύτερο έτος σύμφωνα με τις σχετικές ως άνω διατάξεις (1,2) μόνο παροχές σε είδος.

Ως παροχές σε είδος νοούνται με βάση τις ανωτέρω σχετικές (1,2) διατάξεις μόνο η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτονται τόσο οι άμεσα ασφ/νοι όσο και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται για ένα εξάμηνο και αρχίζει από την ημερομηνία διακοπής της ασφ/σης και ανανεώνεται ανά εξάμηνο, σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής του ανέργου. Ως εκ τούτου το βιβλιάριο ασθενείας του θεωρείται για ένα εξάμηνο.

Σε περίπτωση όμως που ο άνεργος έχει ρυθμίσει την οφειλή του τότε η ασφ/κή ικανότητα χορηγείται για ένα τρίμηνο και ως εκ τούτου η θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας γίνεται για ένα τρίμηνο, σύμφωνα με την ΑΔΣ 412/168/11-04-2011 του Οργανισμού.

Σε περίπτωση που ο άνεργος αναλάβει εργασία πριν από τη λήξη της διετίας το δικαίωμα για παροχές όπως προαναφέρθηκε διατηρείται μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος παροχών από το νέο φορέα.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2768/99 παραμένουν σε ισχύ (εγκ.10/2000) και μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές και οι άνεργοι που υπάγονται στις παρούσες διατάξεις (Ν.3845/2010) για το 3ο έτος, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις .

 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Στην εξωτερική σελίδα και στο εσώφυλλο του βιβλιαρίου ασθενείας τίθεται σφραγίδα με την ένδειξη «ΑΝΕΡΓΟΣ – Ν.3845/2010 – ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ» και ισχύει ο αριθμός Μητρώου και ΑΜΚΑ που δόθηκε κατά την εγγραφή του στα Μητρώα ασφ/νων του ΟΑΕΕ.

Για κάθε δικαιούχο σχηματίζεται ατομικός φάκελος στον οποίο θα τοποθετούνται η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για όλους τους ασφαλισμένους οι οποίοι θα υπαχθούν στον ανωτέρω Νόμο θα πρέπει να τηρείται Αλφαβητικό Αρχείο με το όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – ΕΑΜ – και αριθμό προστατευομένων μελών.

Με νεότερο έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για την τήρηση του αρχείου αυτού ηλεκτρονικά κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Πληροφορικής του Οργανισμού.

Της παρούσης εγκυκλίου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι της μονάδας σας.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ

Σχετικά με ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους κατά την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με το Β.Δ. 750/1971 , όπως ισχύει, η ημέρα Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ της 18ης και της 24ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, εξομοιώνεται με καθΣύμφωνα με το Β.Δ. 750/1971 , όπως ισχύει, η ημέρα Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ της 18ης και της 24ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, εξομοιώνεται με καθημερινή εργάσιμη ημέρα και επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και των κάθε είδους καταστημάτων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ωράριο λειτουργίας αυτών. Σήμερα το ισχύον πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων καθορίζεται με το άρθρο 12 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α).

Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα

http://www.sflogistiki.gr

Υπουργική Απόφαση 19040/1981 «Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου». (ΦΕΚ Β’ 742/7-9.12.81)
Άρθρο 1
1. Όλοι οι μισθωτοί, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες του :
α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και
β) Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό, και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
2. Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των
μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην
περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου και στην
περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
3. Από τους ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι, που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο, στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εργοδότη, δεν διήρκησε
ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται :
α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2)
ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους, και
β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα
ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό
διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεώς τους, μέσα στις χρονικές περιόδους που
αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19 ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα, δικαιούνται
ανάλογο κλάσμα.
4. Στο χρόνο διαρκείας της εργασιακής σχέσεως δεν υπολογίζονται οι ημέρες, κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δε ελύθηκε η εργασιακή του σχέση, απέσχε από την εργασία του αδικαιολόγητα, ή λόγω αδείας χωρίς αποδοχές.
Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά από τον τοκετό.
5. Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται :
α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε (8) ημερομίσθια που
πραγματοποίησαν, και
β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα, δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) που
πραγματοποίησαν, μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του
παρόντος άρθρου ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από οκτώ (8) ή από δέκα τρία (13)
ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα δικαιούνται από τον υπόχρεο και με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και οι εξής :
1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων και
επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.
2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων, λαχανοκήπων,
ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών), εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης ή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.
3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση τον ΙΚΑ ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.
http://www.sflogistiki.gr
4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως:
Από αυτούς:
α) αυτοί που έλαβαν κατά τις χρονικές περιόδους, που αναφέρονται στο άρθρο 1, επίδομα
στρατεύσεως, δικαιούνται σαν επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα ανάλογο ποσό με το ύψος του επιδόματος στρατεύσεως και με το χρόνο που έλαβαν επίδομα στρατεύσεως μέσα στις περιόδους αυτές και
β) αυτοί που απολύθηκαν από τις τάξεις του Στρατού μέσα στις χρονικές περιόδους αυτές,
εφόσον, όταν υπηρετούσαν στο στρατό κατά τις χρονικές αυτές περιόδους έλαβαν επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά τμήμα ανάλογο με το χρόνο της υπηρεσίας τους στο στρατό από τον υπόχρεο γι αυτό Οργανισμό ή εργοδότη και κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της πραγματικής υπηρεσίας τους από της απολύσεώς τους, από το στρατό μέχρι 31 Δεκεμβρίου ή μέχρι 20 Απριλίου από τον εργοδότη.
Η στρατιωτική υπηρεσία των εφέδρων, που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικών
ασκήσεων, εφόσον δεν υπερβαίνει, τον μήνα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των
επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στο χρόνο υπηρεσίας στον οικείο εργοδότη.
Προκειμένου για μισθωτούς που καλούνται στα όπλα κατόπιν γενικής επιστρατεύσεως,
ολόκληρος ο χρόνος της υπηρεσίας τους στα όπλα σαν έφεδροι, που εμπίπτει στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, προσμετρείται για τον υπολογισμό των οφειλομένων από τον εργοδότη επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, χωρίς να εφαρμόζονται σ’ αυτούς οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου.
5. Οι μισθωτοί που διατελούσαν ή διατελούν σε κατάσταση ασθενείας δικαιούνται από τον
εργοδότη τους, σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ανάλογα με τη
διάρκεια της εργασιακής τους σχέσεως μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφού αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της
παρούσης, αφού αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας, για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.
Αυτοί συμπληρωματικά δικαιούνται από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό τα δώρα που
προβλέπονται από τις οικείες αποφάσεις «περί χορηγήσεως δώρων για τις εορτές των
Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους και επιδοτούμενους, λόγω ασθενείας
ασφαλισμένους», εφόσον με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές δικαιούνται
επίδομα ασθένειας.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας
που εξήλθαν θεληματικά κατά το έτος 1958 και μετά θα υπολογίζονται με βάση το σύνολο της παροχής (σύνταξη και επικούρηση) που καταβάλλεται σε αυτούς κάθε μήνα.
Άρθρο 3
1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι
καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 10 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, για το επίδομα
Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα, ή την
ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως.
Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του
μισθωτού, από τις οποίες εξαιρείται μόνο το επίδομα «δυσχερούς διαβιώσεως» το οποίο
αποκλείεται από το Ν.Δ. 907/ 1971.
2. Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως τροφή,κατοικία, κ.λ.π.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά,κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.
Σαν τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται ενδεικτικά εκείνες που έχουν κριθεί από την
Νομολογία όπως :
(α) Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις
νυκτερινές ώρες, εφόσον δίνεται στον μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν τακτικό αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες τακτικά κάθε μήνα ή κατά επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
(β) Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για την νόμιμη υπερωριακή
εργασία, εφόσον ή εργασία αυτή χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά.
(γ) Το επίδομα αδείας και λοιπές τακτικές παροχές. Επίσης η συμπληρωματική αμοιβή η
οποία χορηγείται για υπερεργασία, δηλαδή για εργασία μέχρι συμπληρώσεως των 48 ωρών την εβδομάδα και η οποία πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων των άρθρων 3, 4, και 6 της από 26.2.75 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και της υπ’ αριθμ. 6/79 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών που κατακυρώθηκε με τον Ν. 1082/1980, υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αν κατά τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα ή ανωτέρω υπερεργασία πραγματοποιείται τακτικά. Σαν τακτική υπερεργασία θεωρείται όχι μόνο η συνεχής αλλά και εκείνη η οποία εμφανίζει ορισμένη συχνότητα επαναλήψεως από την φύση της και σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργοδότη.Η ανωτέρω αμοιβή (υπερωρίας και υπεργασίας) υπολογίζεται βάσει του ποσού ίσου με τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός κατά τις χρονικές περιόδους,του άρθρου 1 της παρούσας ή μέχρι λύσεως της σχέσεως εργασίας χρονικό διάστημα.

3. Οι μισθωτοί που οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους την 15ην ημέρα πριν από το Πάσχα ή την 10 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου ή κατά τον χρόνο λύσεως της εργασιακής σχέσεως, δεν
υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις,
διαιτητικές αποφάσεις ή άλλες διατάξεις που ισχύουν τις ημερομηνίες αυτές ή που
δημοσιεύονται μεταγενέστερα, αλλά έχουν ισχύ που ανατρέχει σε χρόνο προηγούμενο των
ημερομηνιών αυτών, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα με βάση τις αποδοχές που προβλέπονται από αυτές (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλες διατάξεις).
4. Στους υπαλλήλους που συνδέονται με το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και έχουν αντιμισθία τακτικού διοικητικού υπαλλήλου, καταβάλλονται σαν
επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ότι και στους τακτικούς υπαλλήλους του
αντίστοιχου μισθού .
Άρθρο 4
1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των κατωτέρω κατηγοριών μισθωτών
υπολογίζονται με τις προϋποθέσεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου της παρούσης βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών, τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στα χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης ή μέχρι της λύσεως της σχέσεως, εργασίας. Ειδικότερα το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών, που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα και κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε ή πάντως διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του.
α) Εργατοτεχνίτες, εκτός των κατηγοριών που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα πού
ασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με άλλο σύστημα
κυμαινόμενων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες
αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης αποδόσεως) κ.λ.π.
β) Υπάλληλοι που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας, ή με μισθό και ποσοστά.
γ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσότερους από ένα εργοδότες γενικά και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.
δ) Μισθωτοί που ασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο.
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των
δημοσιογράφων οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.
2. Αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, δικαιούνται για τον χρόνο της
καταστάσεώς τους αυτής το μισό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που
αναλογούν στο χρόνο αυτό.
3. Οι μισθωτοί που έχουν εργαστεί με το σύστημα της εργασίας «εκ περιτροπής», δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που αναλογούν στις μέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν πρόσφεραν στις υπηρεσίες τους, στο μισό.
4. Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στην
συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά, δικαιούνται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ένα ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης και κλάσμα αυτού ανάλογο, για τα κάτω των 5 ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.
Αυτά υπολογίζονται, για μεν τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, για δε τους αμειβόμενους κατά μονάδα εργασίας
(κατασκευές, καρφωτές σταφιδοκιβωτίων και λοιπούς), βάσει του πηλίκου της διαιρέσεως των αμοιβών που έλαβαν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα , με τον αριθμό των
ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.
http://www.sflogistiki.gr
5. Οι υφαλοχρωματιστές, ναυπηγοξηλουργοί, ματσακονιστές και λεβητοκαθαριστές
ατμόπλοιων δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τα άρθρα 1 (παρ. 4′) και 3 (παρ. 1) της παρούσης.
Τα εργατικά τιμολόγια των υφαλοχρωματιστών και ματσακονιστών, που έχουν εγκριθεί,
προσαυξάνονται κατά 30% από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 19 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και επί 15 ημέρες πριν από την Μεγάλη Πέμπτη, για το επίδομα
Πάσχα.
6 Ειδικά οι Θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων δικαιούνται σαν επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού
κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, επιφυλασσομένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθ. 1 της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση που οι μηνιαίες
καταβαλλόμενες αποδοχές, συνυπολογιζομένου και του ποσοστού 15% που παρακρατείται για παροχή κατοικίας κ.λπ., είναι ανώτερες από τα ποσά που προσδιορίζονται κατά τον παραπάνω τρόπο, τότε ως επιδόματα εορτών δικαιούνται τις ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές.
[Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της Υ.Α. 2006743/538/0022/1991 (Β’ 170)]
7. Κάθε ταξιθέτης και κάθε ταξιθέτρια των θεατρικών και κινηματογραφικών επιχειρήσεων
δικαιούνται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης, επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα, ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού
κατώτατου ορίου ημερομισθίου.
8. Κάθε ένας από τους οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί και αγοραία) δικαιούται, για να λάβει επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, να εισπράττει ολόκληρη την αύξηση της πτώσεως της σημαίας του μετρητή που χορηγείται λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Επί πλέον αυτοί δικαιούνται από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο, με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσης, ποσά ίσα με το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα και το 11 πλαίσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα δοθεί δικαίωμα εισπράξεως της αυξήσεως του
μετρητή ή προκειμένου για οδηγούς αυτοκινήτων που δεν έχουν μετρητή, δικαιούνται αυτοί
σαν επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο και με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσης ποσά ίσα με το 25 πλαίσιο, για το επίδομα Χριστουγέννων και το 15πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Στα ποσά αυτά συμψηφίζεται το δικαίωμα εκκινήσεως που τυχόν εισπράττεται από αυτούς για τις εορτές Χριστουγέννων ή Πάσχα.
Τα τελευταία αυτά ποσά δικαιούνται και κάθε ένας από τους οδηγούς αυτοκινήτων
εκκενώσεως βόθρων, εφόσον αμείβεται με ποσοστά ή κατ’ αποκοπή.
9. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότη (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κλπ) υπολογίζονται βάσει των σε χρήμα μόνο καταβαλλόμενων σε κάθε ένα μηνιαίων αποδοχών.
Ειδικά για τις οικιακές βοηθούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους τα επιδόματα αυτά δεν
μπορούν να είναι κατώτερα του 10 πλαισίου για το επίδομα Χριστουγέννων και του 8πλάσιου για το επίδομα Πάσχα του γεν. κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, μειούμενα ανάλογα γι’ απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.
Άρθρο 5
1. Με το σκοπό να λάβουν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και οι σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια,
οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα και συναφή καταστήματα, αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονιστεί για την αμοιβή τους από 16% σε 28% , από 13% σε 21% και από 11% σε 18%, για τις χρονικές περιόδους από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου ειδικά δε για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία από το Πάσχα και ατό 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου.
http://www.sflogistiki.gr
Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο
οποίος, υποχρεούται, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της παρούσης, να
καταβάλλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25πλάσιο και σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο, του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως του (ΙΚΑ), στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα.
Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών,
κοσμικών κέντρων διασκεδάσεως, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων, της περιοχής Νομού Αττικής εκτός Νήσων, το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων, κατά τις περιόδους που αναφέρονται παραπάνω και κατά την αυτή αναλογία, κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.
2. Με τα ίδια ποσοστά και για ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το Μ. Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου, αυξάνονται τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού της Διεθνούς Εταιρείας Κλιναμαξών που απασχολείται με την περιποίηση.
Σε περίπτωση όμως, κατά την οποία το ποσό αυτό με τον μισθό που καταβάλλεται στο
ανώτερο προσωπικό σε χρήμα και το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως δεν καλύπτει τους
μισθούς ασφαλείας που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα γι αυτούς Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας ή απόφαση Διαιτησίας, υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει σε κάθε ένα την προκύπτουσα διαφορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.
3. Για να λάβει επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό των Κουρείων και
Κομμωτηρίων, που αμείβεται με ποσοστά μόνο αυξάνονται κατά 30% για 15 ημέρες πριν από το Πάσχα και από 6 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στα ανωτέρω καταστήματα.
Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, μετά την παροχή από αυτά ποσού ίσου με το 8πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 4πλάσιο για το επίδομα Πάσχα τον γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, σε κάθε βοηθό κουρείου και κομμωτηρίου, μοιράζεται σε ίσα μέρη, σε όλους τους τεχνίτες και τεχνίτριες, κάθε κουρείου ή κομμωτηρίου και αποκλείονται οι προσωπικά εργαζόμενοι εργοδότες, εφ όσον αυτοί απασχολούνται περισσότερους από ένα τεχνίτες.
Σε περίπτωση συμμετοχής των εργοδοτών στο προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως, τα επιδόματα για τους βοηθούς αφαιρούνται από το μερίδιο τους. Κουρεία ή Κομμωτήρια, τα οποία δεν αυξάνουν κατά τα ανωτέρω τις τιμές, υποχρεούνται να καταβάλλουν σε κάθε ένα που εργάζεται σ’ αυτά με ποσοστά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσης, σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15 πλαίσιο και σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25 πλαίσιο, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους τεχνίτες-τεχνίτριες και ποσό ίσο με το 10 πλαίσιο για το επίδομα των Χριστουγέννων και το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίου για τους βοηθούς κουρείων και κομμωτηρίων.
4. Για να λάβει επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό που αμείβεται με ποσοστά και εργάζεται στις επιχειρήσεις λουτρών καθαριότητος, ιαματικών και θαλασσίων που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, αυξάνονται κατά ποσοστό 25% οι τιμές των εισιτηρίων από 8 Δεκεμβρίου μέχρι 25 Ιανουαρίου επόμενου χρόνου και από την Μεγάλη Τρίτη και μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα.
Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως περιέρχεται στον οικείο εργοδότη ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ποσά ίσα με το 25πλάσιον ή 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, τηρουμένου βέβαια των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης.
5. Επίσης, για την παροχή των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που
προβλέπονται από την παρούσα στο προσωπικό των στιλβωτηρίων, αυξάνονται από την
Μεγάλη Τρίτη και μέχρι την 9η μέρα μετά το Πάσχα και από 15 Δεκεμβρίου μέχρι 14
Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, σε ποσοστό 30% , οι τιμές του στιλβώματος.
Το ποσό που συγκεντρώνεται από την αύξηση αυτή , μοιράζεται σε ίσα μέρη μεταξύ όλων
των στιλβωτών που εργάζονται σε κάθε κατάστημα.
6. Το αμειβόμενο με ποσοστά προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και των Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι αμειβόμενοι με ποσοστά (εισπράκτορες και πλασιέ) των κάθε μορφής επιχειρήσεων, που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη, καθώς και οι ζυγιστές των Δημοτικών Στατήρων, δικαιούνται, σαν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ποσό ίσο με το μέσο όρο των απολαβών που προκύπτουν από τα www.sflogistiki.gr ποσοστά, στις χρονικές περιόδους που προσδιορίζονται στην παρ. 2 τον άρθρου 1 της παρούσης.

7. Για να λάβουν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων οι απασχολούμενοι σε μη
μόνιμο εργοδότη και με τιμολόγιο ή κατά μονάδα εργασίας αμειβόμενοι, όπως οι οψοκομιστές, συντηρητές ζώων, ελαιομετρητές, καραγωγείς, ραπτεργάτες, φορτ/τες, που δεν διέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί φορτ/των λιμένων ή ξηράς κ.λπ. αυξάνονται τα νόμιμα τιμολόγια αμοιβής των που έχουν εγκριθεί ή συμφωνηθεί κατά 30% από 7 ημέρες πριν μέχρι και την 7η μέρα μετά το Πάσχα και από 18 Δεκεμβρίου μέχρι και τη 17η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου.
Άρθρο 6
Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και του επιδόματος
Χριστουγέννων, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό μισθό
αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή τα 15 ημερομίσθια αντίστοιχα
για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της
παρούσης.
Άρθρο 7
Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων, Συλλογικών Συμβάσεων,
Διαιτητικών Αποφάσεων, εσωτερικών Κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους από την παρούσα όρους παροχής επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα υπερισχύουν.
Άρθρο 8
1. Επιχειρήσεις, οι οποίες εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών είχαν αργήσει από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου ή από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, μπορούν να καταβάλλουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που προβλέποντας από την παρούσα μειωμένα
α) στο μισό αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο, και
β) στα 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δυο μήνες.
2. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των ανωτέρω
επιχειρήσεων, το οποίο εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες παρά την αργία της
επιχειρήσεως, ούτε στο προσωπικό των επιχειρήσεων, που λειτουργούν εποχιακά.
Άρθρο 9
Τα, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές,σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής. Οι κρατήσεις αυτές καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες ή πρώτη μέχρι τη 15 Ιανουαρίου κάθε χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και μέχρι την 30 Μαΐου κάθε χρόνου, για το επίδομα Πάσχα.
Άρθρο 10
1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλονται την 21 Δεκεμβρίου και τη Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου ή την 30 Απριλίου το ποσό που αναλογεί στα επιδόματα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.
http://www.sflogistiki.gr
2. Τα ανωτέρω επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων μπορούν να περιορισθούν για τους
υπαλλήλους και για τους εργάτες, και των δύο φύλων, σε ποσά ίσα με το 50πλάσιο για το
επίδομα Πάσχα, και το 100πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατώτατου
ορίου ημερομισθίου. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα γι απασχόληση μικρότερη των
χρονικών περιόδων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.
3. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις, στις οποίες τα
επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων (δώρα) καταβάλλονται μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια, από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση ψηλότερα ποσά αποδοχών ή αν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, μισθός ή ημερομίσθιο ψηλότερο.
Άρθρο 11
Οι διατάξεις της παρούσης δεν έχουν εφαρμογή στις κατωτέρω περιπτώσεις :
α) Στους εργάτες των λοιπών, εκτός από τις γεωργικές ή Κτηνοτροφικές εργασίες που
αναφέρονται στο άρθρο 2.
β) Στους εργαζόμενους κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις (δήμους ή κοινότητες) πληθυσμού κάτω
από έξη χιλιάδες (6.000) κατοίκους.
γ) Στους μισθωτούς πού αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
δ) Στους Φορτοεκφορτωτές Λιμένων και Ξηράς που διέπονται από την νομοθεσία που τους αφορά. Από την ισχύ της παρούσης παύουν να ισχύουν αι διατάξεις των υπ’ άριθ.
19430/2.12.80 και 12921/3.4.81 αποφάσεών μας.